Welkom

Processie 2015
© M.J.L. Frissen 2017 Latest update:18-10-2019 
Brassband St. Gerlach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brassband St. Gerlach houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval: - uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; - verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd; - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en u hierop willen wijzen. Welke persoonsgegevens verzamelt Brassband St. Gerlach Voor- en achternaam Geboortedatum Adresgegevens Emailadres Telefoon Foto’s en filmpjes Naam contactpersoon bij kinderen < 18 jaar Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie over activiteiten, nieuwsberichten op website e.a., inning contributie, subsidieaanvragen, lidmaatschap van de LBM, groepsfoto’s e.d. Hoe lang bewaren? Persoonsgegevens worden bewaard zolang iemand lid is van de vereniging. Daarnaast vragen wij oud-leden bij hun uitschrijving of contactgegevens bewaard mogen worden in het kader van toekomstige communicatie m.b.t. activiteiten van de vereniging, archief. Enkele persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan foto’s, zullen langer bewaard worden voor het archief (historisch doel). Publicatie van persoonsgegevens Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd worden op de website, facebook en in bv. de regionale pers. Indien iemand er bezwaar tegen heeft dat er herkenbare foto’s worden gepubliceerd, kan dit worden aangegeven. Geheimhoudingsverklaring Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens tekent een geheimhoudingsverklaring. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Brassband St. Gerlach Vroenhof 74 6301 KH Valkenburg Jan.annieknols@ziggo.nl
Home Informatie Muziek Contact Galerie Voor leden Sponsoren Privacy
Privacy
Agenda
Agenda
Agenda
Privacy beleid Brassband St. Gerlach